ก่อสร้างเขื่อนริมคลอง ด้วยเข็มไอ 22 ยาว 10 เมตร และ เข็มสเตย์ 8 เมตร

ก่อสร้างเขื่อนริมคลองป้องกันตลิ่งพังดินสไลด์