งานก่อสร้างโกดัง เริ่มด้วยการปลอกเหล็ก งานฐานราก

งานก่อสร้างโกดัง หลังจากลงเข็มเจาะ 24 ต้น เรียบร้อย ทีมอ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้างโกดัง เริ่มด้วยการปลอกเหล็ก งานฐานราก”