เทคาน เทสเตย์ สำหรับก่อสร้างกำแพงกันดิน

ก่อสร้างกำแพงกันดินป้องกันดินสไลด์

งานก่อสร้างกำแพงกันดิน กดเข็มเสียบแผ่นเรียบร้อยแล้วครับ

งานกดเสาเข็มจะเสียบแผ่นกันดิน